جهت ثبت نهایی خرید و پرداخت با شماره 0484221111 تماس حاصل فرمایید.