Description

احساس ارزشمندی یعنی برای خود ارزش قائل شدن و “علی صاحبی” در کتاب پیش رو، “احساس ارزشمندی و راه‌‌های تقویت آن” را معرفی خواهد کرد. داشتن احساس ارزشمندی به این معنی است که شما شایسته هستید و این احساس را دارید که به عنوان یک آدم خوب، باید با شما با احترام رفتار شود. از سوی دیگر، احساس ارزشمندی، بیشتر رفتاری است تا احساسی؛ و بیشتر به نحوه رفتار شما نسبت به آن میزان که برای خود ارزش قائل هستید، ارتباط دارد تا احساسی که نسبت به خودتان از جانب دیگران دارید.

Additional information

نویسنده کتاب

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “احساس ارزشمندی”

Your email address will not be published. Required fields are marked *