Availability: In Stock

اراده به خردورزی

$12

1 in stock

Description

بنابر اعلام انجمن روان شناسی آمریکا ، آلبرت اليس، بنیان گذار رویکرد شناختی در روان درمانی مؤثرترین روانشناس قرن بیستم شناخته شده است. این کتاب با گرته برداری از آموزه های اليس، گام به گام شما را با تله های فکری و خطاهای شناختی و پیامدهای رفتاری آن آشنا می کند. با طراحی پنج درس عملی و تکالیف مربوط به هر درس، کتاب کاری ساده ولی عمیق و اثربخش در اختیار شما قرار می دهد. خواندن این کتاب و انجام تکالیف عملی آن می تواند زمینه ورود به یک زندگی خردمندانه را فراهم سازد؛ زندگی ای که در آن، عقل و استدلال و شناخت بر احساسات و هیجانات غلبه دارد.

Additional information

نویسنده کتاب

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “اراده به خردورزی”

Your email address will not be published. Required fields are marked *