موجودی: موجود نیست

بانگ نی

$12

ناموجود

دسته بندی:

توضیحات

آن قَدَر از خواهشِ دل سوختم
تا چنین بی خواهشی آموختم
هر چه با من بود و از من بود نیست
دست و دل تنگ است و آغوشم تهی ست
صبرِ تلخم گر بر و باری نداد
هرگزم اندوهِ نومیدی مباد
پاره پاره از تنِ خود می بُرم
آبی از خونِ دلِ خود می خورم
من در این بازی چه بردم؟ باختم
داشتم لعلِ دلی، انداختم
باختم، اما همین بُرد من است
بازییی زین دست در خوردِ من است

توضیحات تکمیلی

نویسنده کتاب