Description

آن قَدَر از خواهشِ دل سوختم
تا چنین بی خواهشی آموختم
هر چه با من بود و از من بود نیست
دست و دل تنگ است و آغوشم تهی ست
صبرِ تلخم گر بر و باری نداد
هرگزم اندوهِ نومیدی مباد
پاره پاره از تنِ خود می بُرم
آبی از خونِ دلِ خود می خورم
من در این بازی چه بردم؟ باختم
داشتم لعلِ دلی، انداختم
باختم، اما همین بُرد من است
بازییی زین دست در خوردِ من است

Additional information

نویسنده کتاب

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “بانگ نی”

Your email address will not be published. Required fields are marked *