موجودی: موجود

بعد دیگر وجود

نویسنده: احمد طه ممدوح

$18

1 عدد در انبار

توضیحات

می دانیم که مغز انسان از دو نیمکره تشکیل شده است. نیمکره چپ مغز به امور دنیای مادی و دنیوی و نیمکره راست مغز با امور غیر مادی و مسائل معنوی در ارتباط است. فقط ده درصد از انسان ها از هردوی نیمکره مغز به صورت هماهنگ استفاده می کنند و نود درصد بقیه مردم هنگام تفکر فقط از نیمکره چپ استفاده می کنند. تفاوت انسان هایی که از هر دو نیمکره مغزشان استفاده می کنند با دیگران در استفاده از فرکانس مغزی است. تفکر دنیای مادی و فیزیکی با فرکانس امواج 20سیکل در ثانیه صورت می گیرد، اما وقتی فرکانس امواج مغزی ما به 10سیکل کاهش می یابد می توان از هردو نیمکره راست و چپ استفاده نمائیم.

توضیحات تکمیلی

نویسنده کتاب

مترجم