موجودی: موجود

به سوی دیگران

$15

1 عدد در انبار

توضیحات

زندگی یعنی رفتن به سوی دیگران؛ همۀ ما به دیگران نیازمندیم.
برای دستیابی به زندگی بهتر، لازم است شرایط زندگی کسانی را که دوستشان داریم، بهبود بخشیم.
در سال های اخیر، بسیاری به طور افراطی به خود می پردازند؛ نوعی فردگرایی شایع شده است که در آن تعهدی به اطرافیان دیده نمی شود.
توجه به خود و نادیده گرفتن دیگران باعث بی معنا شدن زندگی و بروز افسردگی می شود.

توضیحات تکمیلی

نویسنده کتاب

مترجم