موجودی: موجود

پدیدار شناسی نخستین مراحل خودآگاهی فلسفی ما

شناسه: 9786004560122

$13

1 عدد در انبار

دسته بندی:

توضیحات

در مقالات این دفتر، دربارۀ اندیشه‌های چند صاحب‌نظر معاصر ایرانی، رضا داوری اردکانی، داریوش شایگان و آرامش دوستدار و پرویز ضیاء شهابی که از هیدگر اثر پذیرفته‌اند و نیز بعضی دیگر مانند عبدالکریم سروش، کریم مجتهدی و جواد طباطبایی بحث شده است. در اینجا هدف تبیین این نکته بوده در دهه‌های اخیر در ایران، مانند جوامع دیگر، هرکس سخنی عمیق، خودآگاهانه، زمان‌شناسانه و متفکرانه گفته به نحوی تحت تأثیر تفکر هیدگر بوده است چه به این امر صریحاً اذعان کرده باشد چه به هر علتی به ویژه علت سیاسی آن را پنهان کرده باشد.

 

توضیحات تکمیلی

نویسنده کتاب