موجودی: موجود

گزارش به خاک یونان

نویسنده: صالح حسینی

$24

2 عدد در انبار

دسته بندی:

توضیحات

گفتهی دوری نیست اگر بگوییم که تاریخ تمدن مدرن با یونیان باستان آغاز میشود. اسطورهشناسی، فلسفه و تئاتر و ادبیات همگی از یویانیان باستان آغاز میشود و این مردمان سهم به سزایی در پیشبرد جامعهی بشریت داشتهاند. ردپای یونانیان در هر نقطهای از جهان یافت میشود؛ آنها همیشه نقطهی آغازی برای موضوعات مختلف بودهاند. ادبیات این کشور هم بسیار جالب و قابل توجه است. نخستین اسطورههای جهان به دست هومر نویسندهی یونانی نوشته شدند و نخستین تفکرات فلسفی با سقراط و شاگردش افلاطون آغاز شد و نخستین تئاترهای جهان هم برای دیانوسیس خدای یونانی اجرا میشدند. ادبیات معاصر یونان هم با نیکوس کازانتزاکیس آغاز میشود. در وصف این نویسندهی یونانی کافیست تا بگوییم که در طول حیاتش برای نه بار نامزد دریافت نوبل ادبی شد، اگرچه که هرگز آن را دریافت نکرد اما نمیتواند اعتبار نه بار نامزدی را نادیده گرفت.

توضیحات تکمیلی

نویسنده کتاب

مترجم